Monday, September 13, 2021

Who are we?

People’s Lawyers Office - International is the international unit of the People's Law Office which carries out activities in Turkey since 1989.

Our aim is to carry the mission that People's Law Office has undertaken since its establishment in 1989 to the international area, and to organize the internationalist solidarity and collective struggle of the peoples in accordance with this mission.

About People's Law Office: People’s Law Office (HHB - Halkın Hukuk Bürosu, in turkish) was established in 1989. The founders of the bureau were revolutionary, democratic lawyers. Since its establishment in 1989, HHB has been a strong position to defend the fundamental rights and freedoms of the people, to participate in the struggle of the people for rights, and to organize the struggle for the people with the people.

People's Law Office sees itself not only as a law office but as a part of the struggle for fundamental rights and freedoms. In this struggle, he does not limit himself to “helping with legal knowledge” to those who struggle for fundamental rights and freedoms.

HHB stands with the Kurdish people and other peoples who are fighting for their political and cultural rights against the invasion, destruction and assimilation attacks of imperialism and its local extensions.

HHB stands against all the attacks of ruling social classes and their political powers who attacks all segments of public. It stands by peoples who are fighting for organization, self-expression, education, health, housing, environment and other rights.

HHB is in contact with political parties, associations, platforms, magazines, cultural centers, artists fighting against democracy. He struggles with them. When necessary, it makes joint works, actions, panels.

In short, HHB is with all the people who are struggling for fundamental rights and freedoms, they offer legal support and fight with them.

..

Biz kimiz?

Halkın Hukuk Bürosu-Enternasyonal Büro, Türkiye’de 1989 yılından beri faaliyet yürüten Halkın Hukuk Bürosu’nun uluslararası birimidir.

Amacımız, Halkın Hukuk Bürosu’nun kurulduğu 1989’dan bugüne üstlendiği misyonu uluslararası alana taşımak, halkların enternasyonalist dayanışmasını ve birlikte mücadelesini bu misyona uygun şekilde örgütlemektir.

Halkın Hukuk Bürosu Hakkında:

Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 1989 yılında kuruldu. Büronun kurucuları, devrimci, demokrat avukatlardı.

HHB kurulduğu 1989 yılından beri halkın temel hak ve özgürlüklerini savunma, halkın hak alma mücadelesine katılma, halk için, halkla birlikte mücadeleyi örgütleyen güçlü bir mevzidir.

Halkın Hukuk Bürosu, kendisini sadece bir hukuk bürosu olarak değil temel hak ve özgürlükler mücadelesinin bir parçası olarak görür. Bu mücadelede kendisini, temel hak ve özgürlükler için mücadele edenlere “hukuk bilgisi ile yardım eden” olarak sınırlamaz.

HHB, emperyalizmin ve onun yerel uzantılarının işgal, imha ve asimilasyon saldırılarına karşı siyasi ve kültürel hakları için mücadele eden Kürt halkının ve diğer halkların yanındadır.

HHB, egemen durumdaki toplumsal sınıfların ve onların temsilcisi olan siyasi iktidarların halkın her kesimine yönelik saldırıları karşısında ekonomik ve siyasi hakları için direnen işçi ve memurların; örgütlenme, kendini ifade etme, eğitim, sağlık, barınma, çevre ve diğer hakları için mücadele eden halkların yanındadır.

HHB, faşizme karşı demokrasi mücadelesi veren siyasi partiler, dernekler, platformlar, dergiler, kültür merkezleri, sanatçılar ile ilişki halindedir. Onlarla birlikte mücadele eder. Gerektiğinde ortak çalışmalar, eylemler, paneller yapar.

Kısaca, HHB temel hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten bütün halk kesimlerinin yanındadır, onlarla hukuki destek sunar, onlarla birlikte mücadele ederler.